من زود به زود مایوس می شوم. در کتاب هایی که خوانده ام توصیه کرده اند که شکرگزاری کنم.

شکرگزاری را به عنوان راهی موفق از زبان ثروتمندان هم شنیده ام.

پس تصمیم گرفتم که شکرگزاری رو در برنامه زندگی خودم قرار بدهم و برای متعهد شدنم این وبلاگ را برای هر شب شکرگزاری ایجاد کرده ام.

باشد که بر تصمیم خودم پایدار بمانم!