چند روز قبل از تحویل سال نو تصمیم گرفتم دستفروشی کنم.

خوب بی شغل بودم. البته بدون فعالیت نیستم. و همیشه سرم گرم هست در کارهای آموزنده!

تعدادی عروسک کاموایی از آشنایمان با اعتبار خریدم و در یکی از بازارهای شلوغ شهر شروع به فروختن کردم.

نتیجه از آنچه انتظار داشتم بهتر بود. در حدود ۳ روز ۱۵۰ عروسک فروختم و از قبلش حدود ۳۰۰ هزار تومان کسب کردم.

خدا را شکر که به من جرات دستفروشی داد و من را حمایت کرد و عروسک هایم را خریدند!