من عادت بدی دارم. گاهی می شود از روی شیطنت میروم در تلگرام، در گروه هایی که چت مختلط هستند شروع به چت می کنم.

من تلاش می کنم که به حلال و حرام روابط با نامحرم پایبند باشم اما گاهی ولنگار و بی بند و بار می شوم.

همیشه هم از این گناه پشیمان می شوم. از خدا می خواهم مرا چنان در دینداری پایدار کند که شوق گناه نداشته باشم.

می روم به پی وی دخترها و گاهی حتی حرف های خاک بر سری می زنیم ولی می دانم که کارم اشتباه است.

خدا را شکر که نمی مانم در این مرداب گناه و زود برمیگردم به سمت خدا!

خدایا شکرت